sreda, 25 novembra, 2020

Opšti uslovi poslovanja

Opšti uslovi poslovanja

1.1 Molimo Vas da se pre donošenja odluke o korišćenju usluga javnog prikazivanja audio-vizualnih dela i drugih usluga koje se s vremena na vreme pružaju u bioskopu KVART („usluga“), odnosno rezervacije, naručivanja i plaćanja usluge (pružalac usluga društvo Multimedijalni centar „MR KVART“ d.o.o., Cara Lazara 34, 36000 Kraljevo, Republika Srbija, matični broj: 17431986, PIB: 101775165 („MMC MR KVART“)) i/ili uopšte ulaska u prostorije bioskopa KVART, upoznate s ovim Opštim uslovima poslovanja MMC MR KVART. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili nejasnoća vezanih za uslove poslovanja, molimo da nam se obratite na e-mail adresu: mmckvart@gmail.com ili neposredno osoblju bioskopa KVART.

Prihvatanje Opštih uslova

2.1. Korišćenjem i/ili rezervacijom i/ili narudžbinom usluge i/ili kupovinom ili drugim sticanjem bioskopske ulaznice za korišćenje usluga (uključujući sve dostupne prodajne kanale) i/ili ulaskom u prostorije MMC MR KVART, prihvatate ove Opšte uslove poslovanja bioskopa KVART („Opšti uslovi“), kao i sva ostala pravila i uslove korišćenja usluga MMC MR KVART koja se primenjuju u trenutku korišćenja istih. Ukoliko se ne slažete s navedenim, molimo Vas nemojte koristiti, rezervisati, naručivati usluge, odnosno kupovati ili na drugi način sticati ulaznice za korišćenje usluga te ne ulazite u prostorije bioskopa KVART.
2.2. Na sva ostala pitanja vezana uz usluge, plaćanje kao i uopšte za korišćenje bioskopa KVART primenjuju se važeća pravila u trenutku korišćenja istih.
2.3. Ovi Opšti uslovi se odnose na usluge koje pruža društvo MMC MR KVART.
2.4. U slučaju prenošenja ulaznice sa kupca na treće lice, ovi Opšti uslovi se prenose i primenjuju na svakog imaoca odnosne bioskopske ulaznice, kao i na lice koje u odnosnom trenutku koristi, vrši rezervaciju, naručuje, kupuje ili stiče uslugu, odnosno nalazi se u prostorijama bioskopa KVART. Kupac je obavezan da ukaže licu kome prenosi bioskopsku ulaznicu na odredbe ovih Opštih uslova.

Promene Opštih uslova i stupanje na snagu

3.1. MMC MR KVART zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni i/ili dopuni ove Opšte uslove i takve promene stupaju na snagu danom objave. Nastavljanjem korišćenja usluge nakon promene Opštih uslova smatraće se da pristajete na takve izmenjene ili dopunjene Opšte uslove. MMC MR KVART Vam savetuje da pre korišćenja, rezervacije, narudžbine, kupovine ili drugog sticanja bioskopske ulaznice za korišćenje usluga ili ulaska u prostorije bioskopa KVART proverite ove Opšte uslove kako biste bili upoznati sa eventualnim promenama istih.

Kupovina ulaznica

4.1. Bioskopske ulaznice je moguće kupiti na blagajni bioskopa KVART.
4.2. Prodaja online ulaznica nije moguća.
4.3. Bioskopske ulaznice se jedino naplaćuju gotovinom.
4.4. Deca plaćaju punu cenu bioskopske ulaznice bez obzira na uzrast.
4.5. Za kupovinu bioskopske ulaznice važe cene navedene za određenu predstavu odnosno uslugu. U cenu bioskopske ulaznice uračunat je i PDV.
4.6. Prilikom kupovine bioskopskih ulaznica gotovinom, kupac je dužan da na licu mesta prebroji vraćen novac jer naknadne reklamacije ne uvažavamo.
4.7. MMC MR KVART zadržava pravo izmene cenovnika.
4.8. Posetilac se obvezuje da odmah nakon preuzimanja bioskopske ulaznice proveri podatke o željenoj usluzi, vremenu i mestu predstave kao i sve ostale podatke jer naknadne reklamacije ne uvažavamo.
4.9. Zamena kupljene bioskopske ulaznice za drugu uslugu je moguća najkasnije sat vremena pre početka projekcije za koju je bioskopska ulaznica kupljena.
4.10. Kupac nema pravo na naknadu za neiskorišćenu ili delimično iskorišćenu (zbog zakašnjenja) ili za izgubljenu bioskopsku ulaznicu.
4.11. Za kupljene, a nepreuzete bioskopske ulaznice nije moguće tražiti povraćaj sredstava.

Blagajna

5.1. Blagajna bioskopa KVART su otvorene svakog dana od 08.00 časova do 22.00 časova.

Ulazak u dvorane

6.1. Pravo na ulaz u dvoranu stiče se pokazivanjem važeće bioskopske ulaznice.
6.2. Zabranjen je ulaz u dvoranu bez važeće bioskopske ulaznice. MMC MR KVART zadržava pravo na proveru prava ulaska a u slučaju nedostatka spomenutog posetiocu može zabraniti ulaz u dvoranu, tj. posetioca udaljiti iz nje. Iz tog razloga je posetilac dužan kod sebe imati bioskopsku ulaznicu.
6.3. Posetiocima koji žele da uđu u dvoranu nakon početka predstave ulaz će biti dozvoljen prema diskrecionoj oceni osoblja bioskopa KVART, samo ako se time ne ometaju drugi posetioci.
6.4. Unošenje oružja, digitalnih foto aparata i sličnih uređaja za snimanje slike ili zvuka nije dozvoljeno.
6.5. U dvorane je dopušteno unositi samo hranu i piće kupljene na prodajnim mestima bioskopa KVART. MMC MR KVART zadržava pravo zabrane ulaska u dvoranu ukoliko posetilac sa sobom ima proizvode kupljene na drugom mestu i ima pravo da te proizvode zadrži do kraja predstave a potom da vrati iste njihovom vlasniku.
6.6. Uvođenje životinja (bilo koje vrste) u dvorane nije dozvoljeno, uz izuzetak pasa vodiča za slepe osobe i osobe s posebnim potrebama. Psi vodiči za slepe osobe i osobe s posebnim potrebama mogu prisustvovati predstavi odnosno usluzi uz preduslov da imaju brnjicu i da su na povodcu i uz pokazivanje iskaznice/pasoša kojom se dokazuje da je pas obučen za psa vodiča. Za njih se ne plaća naknada.
6.7. U bioskopu KVART postoje dvorane s osiguranim mestima za osobe s invaliditetom. Preporučuje se prethodno proveriti prilagođenost dvorane potrebama konkretnog posetioca.

Ponašanje u prostorijama bioskopa KVart

7.1. Posetilac je obavezan da sedne na sedište naznačeno na ulaznici kao i da se pažljivo i odgovorno odnosi prema imovini i prostorijama bioskopa KVART.
7.2. Nije dozvoljeno ometati ostale posetioce u praćenju predstave.
7.3. Na mobilnim telefonima treba isključiti zvuk, a upotreba bilo kakvog uređaja s mogućnošću snimanja slike ili tona za vreme predstave nije dozvoljena.
7.4. U unutrašnjim prostorijama bioskopa KVART-a nije dozvoljena upotreba rošula, rolera, skejt bordova i sl.
7.5. Osoblje MMC MR KVART nakon opominjanja može posetioce da udalji s predstave bez prava na povraćaj cene ulaznice ukoliko:
– ne zauzmu mesta koja su naznačena na njihovoj bioskopskoj ulaznici
– svojim ponašanjem ometaju ostale posetioce tokom prikazivanja filma
– su, prema mišljenju osoblja bioskopa KVART pod uticajem alkohola ili drugih opijata
– puše u prostorijama bioskopa KVART,
– na pod bacaju ostatke hrane ili na bilo koji drugi način prljaju ili oštećuju prostorije ili imovinu
– u prostorije bioskopa KVART unesu oružje ili neke druge zakonom zabranjene predmete (opijate i sl.), i to nezavisno od toga hoće li te predmete koristiti u bioskopskoj dvorani ili ne
– bez dozvole osoblja MMC MR KVART u prostorije bioskopa, unesu hranu i/ili piće kupljenu izvan prostorija bioskopa KVART.
7.6. Po završetku usluge posetioci moraju napustiti bioskopsku dvoranu kroz označene izlaze. Nije dopušteno zadržavanje u bioskopskoj dvorani nakon završetka prikazivanja.
7.7. Po završetku projekcije posetilac je dužan da vrati 3D naočare osoblju bioskopa (ukoliko je prisustvovao 3D projekciji).
7.8. U prostorima bioskopa KVART posetilac se obavezuje da poštuje propise vezane za ograničavanje upotrebe duvanskih proizvoda na snazi.

Pravo izmene sale i programa

8.1. MMC MR KVART zadržava pravo promene sale u kojoj će se održati projekcija za koju ste kupili bioskopske ulaznice te vezano za navedeno nemate pravo na bilo kakva potraživanja prema MMC MR KVART.
8.2. MMC MR KVART zadržava pravo otkazivanja projekcije, kao i promene u rasporedu ili terminu prikazivanja projekcija. U tim slučajevima, za kupljenu bioskopsku ulaznicu imate pravo da tražite povraćaj novca ili da je zamenite za istu projekciju u nekom drugom terminu.

Odgovornost za stvari

9.1. Posetilac je dužan da pazi na lične stvari i za vreme čitavog trajanja predstave da ih drži kod sebe pod svojim nadzorom. MMC MR KVART ne odgovara ako su stvari nestale, uništene ili oštećene okolnostima koje se nisu mogle izbeći ili otkloniti, uzrokom u stvari i zbog postupanja ili propusta samog posetioca.
9.2. Preporučujemo da sve vrednije predmete ne unosite u prostorije bioskopa KVART, odnosno da organizujete njihovo čuvanje izvan prostorija bioskopa. MMC MR KVART ne preuzima odgovornost za gubitak ili štetu na takvim predmetima.

Zabrana audio i video snimanja

10.1. Audiovizualna dela i druga dela koja se prikazuju i koriste tokom pružanja usluga su dela zaštićena autorskim pravom i drugim pravima intelektualne svojine. Neovlašćena reprodukcija, distribucija, skladištenje, preduzimanje drugih radnji radi distribucije, javno prikazivanje ili stavljanje na raspolaganje javnosti takvih dela predstavlja krivično delo. Iz tog razloga nije dopušteno bilo kakvo snimanje uključujući tonsko i video snimanje tokom prikazivanja filma (čak ni u privatne svrhe).

Prigovori

11.1. Svi prigovori mogu se slati u pisanom obliku na sledeću adresu:
Multimedijalni Centar „MR KVART“ d.o.o.
Cara Lazara 34
36000 Kraljevo, Srbija

Ograničenje odgovornosti

12.1. Usluge MMC MR KVART koristite isključivo na Vašu ličnu odgovornost. MMC MR KVART ne odgovara za sadržaj usluge, odnosno sadržaja koji se prikazuje na projekcijama, niti odgovara u slučaju bilo kakvog pogoršanja zdravstvenog stanja posetilaca tokom ili u vezi korišćenja usluge iz bilo kojeg razloga.
12.2. MMC MR KVART ne odgovara ni za kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog postupanja posetilaca ili trećih osoba protivno odredbama ovih opštih uslova.
12.3. MMC MR KVART odgovara isključivo za štetu nastalu zbog namere ili krajnje nepažnje.
12.4. Maksimalni iznos štete za koju odgovara MMC MR KVART iz ugovornog odnosa povezanog sa odnosnom uslugom je ograničen na iznos plaćen za tu uslugu.

Opšte odredbe

13.1. Na odnos između Vas i MMC MR KVART primenjuju se pozitivni propisi Republike Srbije. U slučaju spora nadležan je nadležni sud u Kraljevu.

X